CÔNG TY CP CẢNG QUỐC TẾT LÀO - VIỆT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

01/09/2021 07:52

Sáng ngày 31/8/2021, Công ty CP cảng Quốc tế Lào - Việt (VLP) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến theo đúng quy định với đầu cầu chính tại Tại phòng họp Khách sạn Mường Thanh Hà Tĩnh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh; Hà Nội và Lào.

Hình ảnh Đại hội đồng cổ đông tại đầu cầu chính tổ chức tại KS Mường Thành - Hà Tĩnh.

Khách mời tham dự Đại hội cổ đông có: đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và lãnh đạo các Vụ chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ông: Lê Đình Hải Chức vụ: Trưởng phòng giao thông – UBND tỉnh Hà Tĩnh; Ông: Nguyễn Quốc Tuấn Chức vụ: Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh; - Ông: Phan Thanh Biển Chức vụ: Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh; - Ông: Trần Viết Sao Chức vụ: Phó phòng – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh; Ông: Lê Viết Thảo Chức vụ: Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Ông Pạ Sôm Phệt KHĂM TĂN Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị DNNN Phát triển Cảng Vũng Áng Lào – Việt Nam. Ông Chanthone SITTHIXAY Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc DNNN Phát triển Vũng Áng Lào – Việt Nam. Ông Thong Đăm XAY SẠ VĂN Chức vụ: Phó tổng giám đốc DNNN Phát triển Cảng Vũng Áng Lào – Việt Nam, Đại diện phần vốn của Lào và được giới thiệu làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần cảng Quốc tế Lào – Việt. Ông: Souliya MANIVONG Chức vụ: Tổng Giám đốc Doanh nghiệp Lào dịch vụ hàng hóa quá cánh (LLSE); Ông Saykhoong Laddavong Chức vụ: Phó tổng Giám đốc Doanh nghiệp Lào dịch vụ hàng hóa quá cánh (LLSE). Bà Sonemaniphet PHOUNSAVANH Chức vụ: Phó tổng Giám đốc Doanh nghiệp Lào dịch vụ hàng hóa quá cánh (LLSE).

Cổ đông Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP Ông: Nguyễn Anh Thắng, Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Kinh tế - Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Ông: Bùi Văn Minh Chức vụ: Kế toán trưởng - Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Ông: Nguyễn Anh Tuấn, Chức vụ: Giám đốc Công ty CP Cảng Quốc tế Lào – Việt. Ông: Nguyễn Trinh Cường, Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty CP Cảng Quốc tế Lào – Việt. Ông: Lê Văn Thắng, Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty CP Cảng Quốc tế Lào – Việt.

Cổ đông Tổng công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC):  Đại diện: Ông: Nguyễn Chí Thành, Chức vụ: Phó Trưởng Ban đầu tư 5. Ông: Lê Cao Khánh, Chức vụ: Chuyên viên Ban đầu tư 2.

Khách mời Đại hội đồng cổ đông tại đầu cầu chính tổ chức tại KS Mường Thành - Hà Tĩnh.

Về phía đoàn Chủ tịch có các đồng chí Trương Hữu Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt. Ông: Nguyễn Chí Thành – Phó Trưởng Ban đầu tư 5 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Đồng chí Trương Hữu Trung Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội chỉ đạo thông qua nội dung theo Thông báo số 498/TB-HĐQT-VLP ngày 16/8/2021 của HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt. Giao Giám đốc Công ty hỗ trợ Doanh nghiệp Nhà nước phát triển cảng Vũng Áng Lào – Việt Nam làm việc với các cơ quan liên quan để hoàn thành thủ tục thay đổi cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật Việt Nam.
Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung. 
- Giao Giám đốc Công ty hỗ trợ Doanh nghiệp Nhà nước phát triển cảng Vũng Áng Lào – Việt Nam làm việc với các cơ quan liên quan để hoàn thành thủ tục thay đổi cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật Việt Nam. Biểu quyết: Tỷ lệ tán thành 80% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết. Nội dung này được thông qua.
- Điều khoản thi hành. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt ngày 31/8/2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty./.