DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL

CÔNG TY CP CẢNG QUỐC TẾ LÀO – VIỆT

1. Ban giám đốc

TT

Họ Và Tên

Chức danh

Di động

Email

Ghi chú

1

Nguyễn Anh Tuấn

Giám đốc

0976 999 998

tuanna@vungangport.com

 

2

Nguyễn Duy Linh

P.Giám đốc

0949 359 797

linhnd@vungangport.com

 

3

Nguyễn Trinh Cường

P.Giám đốc

0913 504 572

cuongnt@vungangport.com

 

4

Thongdam

Sayxavanh

P.Giám đốc

0942 747 389

thongdamsayxavanh@vungangport.com

Quốc tịch Lào

 

2. Phòng Nhân sự – Tiền lương: nhansutienluong@vungangport.com Fax: 02393.868703

TT

Họ Và Tên

Chức danh

Di động

Email  

       Ghi chú         

1

Lê Văn Bạo

Trưởng phòng

0913 326 932

baolv@vungangport.com

 

2

Nguyễn Trần Hoàn

Phó phòng

0977 977 153

hoannt@vungangport.com

 

3

Lê Trường Hải

Nhân viên

0975 039 000

hailt@vungangport.com

 

4

Lê Thị Hằng Nga

Nt

0902 589 880

vanthu@vungangport.com

 

5

Trương Quốc Dũng

Phụ trách IT

0948 785 568

dungtq@vungangport.com

 

 

3. Phòng Kinh tế – Thương vụ: kinhtethuongvu@vungangport.com

TT

Họ Và Tên

Chức danh

Di động

Email

Ghi chú

1

Nguyễn Anh Bắc

Trưởng phòng

0913 578 012

bacna@vungangport.com

 

2

Souksavanh

Phó phòng

0945 391 201

souksavanh@vungangport.com

 

3

Hoàng Xuân Cẩn

Nv Marketing

0914 915 801

marketing@vungangport.com

 

4

Phạm Văn Toản

Nv Marketing

0911 091 147

 

 

5

Nguyễn Thị Hoài

Nv Thương vụ

0973 896 698

kinhtethuongvu@vungangport.com

 

6

Nguyễn Trung Đức

Nv Thương vụ

0974 213 301

 

 

7

Đặng Hồng Sơn

Nv Điều độ KT

01693 497 246

dieudovungang@vungangport.com

 

 

4. Phòng Tài chính – Kế toán: taichinhketoan@vungangport.com

TT

Họ Và Tên

Chức danh

Di động

Email

  Ghi chú     

1

Lê Văn Thắng

Trưởng phòng

0904 145 333

thanglv@vungangport.com

 

2

Chu Văn Nhoàn

Phó phòng

0948 911 446

nhoancv@vungangport.com

 

3

Trương Ngọc Diệp

Thủ quỹ

0984 944 335

 

 

4

Nguyễn Ngọc Duyên

Nhân viên

0973 495 899

duyennn@vungangport.com

 

5

Phan Thị Thanh Huyền

Nt

0906 586 567

 

 

6

Nguyễn Tiến Hải

Nt

0914 279 246

 

 

 

5. Phòng K thuật – Vật tư: kythuatvattu@vungangport.com

TT

Họ Và Tên

Chức danh

Di động

Email

     Ghi chú      

1

Dương Vĩnh Nam

Trưởng phòng

0967712427

namdv@vungangport.com

 

2

Trần Văn Giáp

Phó phòng

0984944335

giaptv@vungangport.com

 

3

Hồ Văn Lực

Nhân viên

01678542606

 

 

4

Nguyễn Anh Sơn

Nt

0912021766

 

 

5

Nguyễn Thị Quỳnh

Nt

0983343040

 

 

6

Trương Hùng Trường

Nt

079919779

 

 

 

6. Phòng Dịch vụ – Thương mại: dichvuthuongmai@vungangport.com

TT

Họ Và Tên

Chức danh

Di động

Email

     Ghi chú   

1

Trần Thế Đỉnh

Trưởng phòng

0912 343 463

dinhtt@vungangport.com

 

2

Lê Anh Đức

Phó phòng

0985 929 771

ducla@vungangport.com

 

3

Nguyễn Văn Quang

Nhân viên

0974 147 478

quangnv@vungangport.com

 

4

Trần Thị Hằng

Nt

01668 180 432

 

 

5

Trần Thị Huế

Nt

0988 577 664

 

 

6

Quách Thành Trung 

Nt

 

 

 

 

7. Phòng An ninh – An Toàn:  anninhantoan@vungangport.com

TT

Họ Và Tên

Chức danh

Di động

Email

       Ghi chú      

1

Phan Đức Thắng

Trưởng phòng

0978 328 373

thangpd@vungangport.com

 

2

Hồ Phúc Quy

 

ĐT Đội GSAT

0975 138 670

 

 

3

Trần Hùng

Nt

0949 489 898

 

 

4

Nguyễn Đình Chân

Nt

0976 150 790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 .Xí nghiệp xếp dỡ Cảng Vũng Áng:  xnxdvungang@vungangport.com

TT

Họ Và Tên

Chức danh

Di động

Email

      Ghi chú     

1

Phạm Quốc Lượng

Giám đốc XN

0978 328 373

luongpq@vungangport.com

 

2

Trần Thái Sơn

P.Giám đốc XN

0983 568 503

sontt@vungangport.com

 

3

Lê Khánh Tường

P.Giám đốc XN

0979 293 376

tuonglk@vungangport.com