QUY TRÌNH TIẾP NHẬN TÀU VÀO XẾP DỠ HÀNG HOÁ, CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI CẦU CẢNG

VŨNG ÁNG  CỦA CÔNG TY CP CẢNG QUỐC TẾ LÀO - VIỆT

TT

NỘI DUNG

QUY ĐỊNH

ĐƠN VỊ

THỰC HIỆN

I

Mục đích

1) Phát huy tối đa năng lực khai thác hạ tầng cảng biển;

2) Hạn chế tối thiểu thời gian tàu chờ vào cầu;

3) Giảm chí phí trong chuỗi cung ứng hàng hoá;

4) Tăng năng lực cạnh tranh của các bên liên quan;

5) Tạo sự gắn kết, trách nhiệm, sự nỗ lực đi đôi với quyền lợi nhằm đảm bảo hài hoà lợi ích của các bên liên quan.

Các bên liên quan

II

Điều kiện xếp lịch cầu bến

1) Khách hàng (chủ hàng/đại lý/chủ tàu) đã ký hợp đồng xếp dỡ hàng hoá, cung cấp dịch vụ với cảng;

2) Hàng hoá xếp dỡ: đảm bảo đúng quy định về chủng loại được phép tiếp nhận của cảng; không thuộc loại hàng cấm theo quy định; đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; đã hoàn thành các thủ tục liên quan đến hàng hóa theo quy định; sẵn sàng đáp ứng năng suất quy định tại hợp đồng;

3) Đã có thông báo tàu đến;

4) Khách hàng đã Đăng ký làm hàng được cảng chấp thuận.

Chủ hàng/đại lý/chủ tàu

 

III

 

Nguyên tắc xếp lịch cầu bến

1) Đối với tàu đăng ký trước đã được cảng chấp thuận:

  • Xếp lịch vào cầu: Tàu có hàng hóa đủ điều kiện tại Mục II, đến đúng lịch đăng ký trước đã được cảng chấp thuận, khách hàng gửi thông tin lịch tàu cho cảng để bố trí xếp lịch tàu vào cầu làm hàng, cung cấp dịch vụ.
  • Huỷ/từ chối lịch đăng ký trước:

 + Trường hợp tàu đến chậm so với lịch đăng ký đã được chấp thuận hoặc thiếu 1 trong 4 điều kiện tại Mục II thì lịch đăng ký không còn hiệu lực, lúc đó được xem như tàu chưa đăng ký lịch trước.

 + Trường hợp tàu đến chậm 2/5 lần đăng ký liên tục, cảng sẽ từ chối xếp lịch trước cho những chuyến tàu tiếp theo của khách hàng đó.

2) Đối với tàu chưa đăng ký lịch trước (chỉ có Thông báo tàu đến và Xác báo tàu đến cảng theo quy định):

  • Tàu đến vùng neo chờ trước sẽ được bố trí vào cập cầu trước.
  • Trường hợp tàu đến trước mà còn thiếu 1 trong 4 điều kiện tại Mục II thì cảng sẽ bố trí tàu đến sau kế tiếp đã có đủ điều kiện nêu trên vào cập cầu trước. Sau khi khách hàng hoàn thành 4 điều kiện tại Mục II cảng sẽ xếp lịch và bố trí tàu cập cầu vào thời gian thích hợp.

Trực ban Điều độ khai thác cảng

 

IV

 

Thứ tự ưu tiên cầu bến

Trong trường hợp số lượng tàu vào Cảng trong cùng một thời điểm vượt quá khả năng tiếp nhận thì việc xếp tàu vào cầu trong giai đoạn này sẽ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

1) Tàu quân sự, tàu khách, tàu động vật sống, tàu khẩn cấp theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2) Tàu container.

3) Tàu vận chuyển hàng hóa quá cảnh của Lào.

4) Tàu của Khách hàng truyền thống thường xuyên đưa hàng qua cảng; Tàu có lịch trình thường xuyên về cảng; Chủ hàng có hợp đồng thuê kho, bãi dài hạn của cảng để chứa hàng.

5) Các trường hợp khác.

 

Trực ban Điều độ khai thác cảng