1. KHO CHỨA HÀNG:

- Kho số 1: 3.200 m2

- Kho số 2: 3.200 m2

- Kho số 3: 2.500 m2

- Kho số 4: 2.500 m2

2. BÃI CHỨA HÀNG:

- Bãi chứa hàng gỗ dăm: 21.000 m2

- Bãi cảng số 1: 14.100 m2

- Bãi cảng số 2: 

+ Bãi container: 10.000 m2

+ Bãi hàng rời: 17.400 m2

3. BÃI HẬU CẢNG:

19,23 ha trong đó đã hoàn thành đưa vào sử dụng 2,70 ha để lưu trữ hàng hóa./.