Kho Bãi

 

A. CẢNG VŨNG ÁNG:

1. Kho chứa hàng:

– Kho số 1: 3.200 m2

– Kho số 2: 3.200 m2

– Kho số 3: 2.500 m2

– Kho số 4: 2.500 m2

2. Bãi chứa hàng:

– Bãi chứa hàng gỗ dăm: 21.000 m2

– Bãi cảng số 1: 14.100 m2

– Bãi cảng số 2: 

+ Bãi container: 10.000 m2

+ Bãi hàng rời: 17.400 m2

3. Bãi hậu cảng:

19,23 ha trong đó đã hoàn thành đưa vào sử dụng 2,70 ha để lưu trữ hàng hóa.

 

B. CẢNG XUÂN HẢI:

1. Kho chứa hàng: 1.200m2

2. Bãi chứa hàng: 2.500 m2

 

02393 868709
02393868709