• Lịch Sử Hình Thành Phát Triển

Lịch Sử Hình Thành Phát Triển

 • Ngày 26/12/1992, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định số 1476/QĐ-UBND thành lập Công ty Vận tải Biển và Thương mại Hà Tĩnh.
 • Ngày 13/12/2000, Cục Hàng hải Việt Nam ra quyết định số 463 thành lập cảng Vũng Áng.
 • Ngày 22/12/2000 Công ty xin thành lập Xí nghiệp xếp dỡ cảng Vũng Áng trực thuộc Công ty.
 • Ngày 08/01/2001 UBND tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định số 44 giao nhiệm vụ cho Công ty Vận tải biển – Thương mại Hà Tĩnh tổ chức kinh doanh xếp dỡ tại cảng Vũng Áng.
 • Ngày 30/12/ 2003 UBND tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định số 3175 đổi tên Công ty Vận Tải biển – Thương mại Hà Tĩnh thành Cảng Hà Tĩnh trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.
 • Ngày 11/10/2007 UBND tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định số 2675 chuyển cảng Hà Tĩnh thành đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh.
 • Ngày 24/9/2008 UBND tỉnh ra Quyết định số 2663 phê duyệt phương án và chuyển Cảng Hà Tĩnh thành Công ty cổ phần.
 • Tháng 01/2009 chính thức hoạt động theo công ty cổ phần và có tên gọi là Công ty cổ phần cảng Hà Tĩnh. Với số vốn Điều lệ là 45 tỷ VNĐ gồm Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh là 53%, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam 38% số còn lại là các cổ đông là người lao động đang làm việc tại Công ty và Doanh nghiệp tư nhân Hoành Sơn.
 • Thực hiện Thông báo số 265 của Văn phòng Chính phủ ngày 26/8/2009 về việc cơ cấu lại vốn điều lệ và cổ đông để chuyển Công ty cổ phần Cảng Hà Tĩnh thành Công ty cổ phần cảng Vũng Áng Việt – Lào.
 • Ngày 24/5/2011 Đại hội đồng cổ đông họp thành lập nên Công ty cổ phần cảng Vũng Áng Việt – Lào với 04 cổ đông đó là:
  • Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh chiếm 53% vốn điều lệ;
  • Công ty liên hợp Lào phát triển cảng Vũng Áng (CHDCND Lào) chiếm 20% vốn điều lệ;
  • Tổng công ty Dầu Việt Nam chiếm 17% vốn điều lệ;
  • Công ty Vận tải Biển Bắc chiếm 10% vốn Điều lệ.
 • Ngày 04/9/2012 Đại hội đồng cổ đông bất thường họp thông qua việc thay thế 02 cổ đông rút khỏi công ty (Tổng công ty Dầu Việt Nam và Công ty Vận tải Biển Bắc) bằng Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). 
 • Ngày 15/12/2017 Công ty đổi tên thành Công ty CP Cảng Quốc Tế Lào-Việt./.

02393 868709
02393868709