• LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

CÔNG TY CP CẢNG QUỐC TẾ LÀO – VIỆT

Địa chỉ: KKT Vũng Áng – Xã Kỳ Lợi – Thị xã Kỳ Anh – Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393 868709

Fax: 02393 868703

Email: marketing@vungangport.com

DANH BẠ CÔNG TY

  1. Ban Giám Đốc
TT Họ và tên Chức danh Di động Email
1 Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc 0976 999 998 tuanna@vungangport.com
2 Nguyễn Trinh Cường P. Giám đốc 0913 504 572 cuongnt@vungangport.com
3 Phạm Quốc Lượng P. Giám đốc 0963 091 916 luongpq@vungangport.com
4 Thongdam Sayxavanh P. Giám đốc 0942 747 389 thongdamxaysavanh@vungangport.com
  1. Phòng Nhân Sự – Tiền Lương:
TT Họ và tên Chức danh Di động Email
1 Lê Văn Bạo Trưởng Phòng 0913 326 932 baolv@vungangport.com
2 Nguyễn Trần Hoàn Phó Phòng 0911 757 525 hoannt@vungangport.com
3 Lê Trường Hải Nhân Viên 0975 039 000 hailt@vungangport.com
4 Lê Thị Hằng Nga Nhân Viên 0902 589 880 vanthu@vungangport.com
  1. Phòng Kinh Tế – Thương Vụ:
TT Họ và tên Chức danh Di động Email
1 Nguyễn Anh Bắc Trưởng Phòng 0913 578 012 bacna@vungangport.com
2 Nguyễn Thị Hoài Nhân Viên 0973 896 698 kinhtethuongvu@vungangport.com
3 Hoàng Xuân Cẩn Nhân Viên 0914 915 801 marketing@vungangport.com
4 Nguyễn Trung Đức Nhân Viên 0974 213 301
5 Quách Thành Trung Nhân Viên 0333 226 556
6 Đặng Hồng Sơn Nhân Viên 0393 497 246 dieudovungang@vungangport.com
  1. Phòng Tài Chính – Kế Toán:
TT Họ và tên Chức danh Di động Email
1 Lê Văn Thắng Trưởng Phòng 0904 145 333 thanglv@vungangport.com
2 Chu Văn Nhoàn Phó Phòng 0948 911 446 nhoancv@vungangport.com
3 Trương Ngọc Diệp Nhân Viên 0984 944 335 dieptn@vungangport.com
4 Nguyễn Tiến Hải Nhân Viên 0914 279 246 haint@vungangport.com
5 Nguyễn Ngọc Duyên Nhân Viên 0973 495 899 duyennn@vungangport.com
  1. Phòng Kỷ Thuật – Vật Tư:
TT Họ và tên Chức danh Di động Email
1 Dương Vĩnh Nam Trưởng Phòng 0967 712 427 namdv@vungangport.com
2 Trần Văn Giáp Phó Phòng 0984 944 335 giaptv@vungangport.com
3 Bùi Việt Hòa Phó Phòng 093 618 8288
4 Nguyễn Anh Sơn Nhân Viên 0912 021 766
5 Trương Hùng Trường Nhân Viên
6 Hồ Văn Lực Nhân Viên 0378 542 606
7 Nguyễn Thị Quỳnh Nhân Viên 0983 343 040
  1. Phòng An Ninh – An Toàn:
TT Họ và tên Chức danh Di động Email
1 Phan Đức Thắng Trưởng Phòng 0978 328 373 thangpd@vungangport.com
2 Hồ Phúc Quy ĐT Đội ANTT 0975 138 670
3 Nguyễn Đình Chân ĐT Đội Giám Sát AT 0976 150 790
4 Nguyễn Hữu Quang Nhân Viên 0965 161 864
5 Trần Hùng Nhân Viên 0949 489 898
6 Phan Thanh Long Nhân Viên 0911 403 336
  1. Phòng Dịch Vụ – Thương Mại:
TT Họ và tên Chức danh Di động Email
1 Trần Thế Đỉnh Trưởng Phòng 0912 343 463 dinhtt@vungangport.com
2 Lê Anh Đức Phó Phòng 0985 929 771 ducla@vungangport.com
3 Nguyễn Văn Quang Nhân Viên 0974 147 478 quangnv@vungangport.com
4 Trần Thị Hằng Nhân Viên 0368 180 432 hangtt@vungangport.com
  1. Xí Nghiệp Xếp Dỡ Cảng Vũng Áng :
TT Họ và tên Chức danh Di động Email
1 Phạm Quốc Lượng Giám Đốc XN 0963 091 916 luongpq@vungangport.com
2 Trần Thái Sơn P. Giám Đốc XN 0983 568 503 sontt@@vungangport.com
3 Lê Khánh Tường P. Giám Đốc XN 0979 293 376 tuonglk@vungangport.com
  1. Ban Quản Lý Dự Án :
TT Họ và tên Chức danh Di động Email
1 Nguyễn Văn Hoàng Sang Phó Ban 0987 517847 sangnvh@vungangport.com

      10. Xí nghiệp Cảng Xuân Hải :

TT Họ và tên Chức danh Di động Email
1 Trần Hậu An Giám Đốc XN 0948 859 456 anth@vungangport.com
02393 868709
02393868709