CÔNG TY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Sáng ngày 30/6/2022, Công ty CP cảng Quốc tế Lào – Việt (VLP) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Khách sạn Thiên Ý, Thiên Cầm, Hà Tĩnh

Hình ảnh Đại hội đồng cổ đông tổ chức tại KS Thiên Ý – Hà Tĩnh.

Khách mời tham dự Đại hội cổ đông có: Ông Lê Viết Thảo Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP. Ông Đào Anh Dũng thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Minh Ngọc chuyên viên Ban đầu tư 2 – Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

  • Cổ đông Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP:

Ông Nguyễn Anh Thắng – Trưởng phòng Kinh tế Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Vũng Áng Việt – Lào.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – UV HĐQT, Giám đốc – Trưởng Ban quản lý các dự án Công ty CP cảng quốc tế Lào – Việt.

Ông Nguyễn Trinh Cường – Phó Giám đốc CP cảng quốc tế Lào – Việt.

Ông Bùi Văn Minh – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh, Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP cảng Quốc tế Lào – Việt.

Ông Lê Văn Thắng – Kế toán trưởng Công ty CP cảng quốc tế Lào – Việt.

  • Cổ đông Tổng công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC):

Ông Nguyễn Chí Thành – Phó Trưởng Ban đầu tư 5 – Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Ủy viên HĐQT Công ty CP cảng quốc tế Lào – Việt.

Ông Lê Cao Khánh – Chuyên viên Ban đầu tư 5 – Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Ủy viên HĐQT Công ty CP cảng quốc tế Lào – Việt.

  • Đại diện cổ đông 20% vốn điều lệ Công ty  Doanh nghiệp nhà nước phát triển cảng Vũng Áng Lào – Việt Nam (VDS):

Ông Thongdam XAYSAVANH, Chức vụ: Phó tổng giám đốc Doanh nghiệp nhà nước phát triển cảng Vũng Áng Lào – Việt Nam, UV HĐQT, phó giám đốc Công ty CP Cảng Quốc tế Lào – Việt.


Chủ tọa Đại hội chỉ đạo thông qua nội dung theo Thông báo số 298/TB-HĐQT-VLP ngày 10/6/2022 của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Cảng Quốc tế Lào – Việt. Đã thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021; Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 (đã kiểm toán); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty; Tờ quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty; Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;

Về Đầu tư cũng đã thông qua phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng bãi đổ vật liệu nạo vét trên bờ diện tích còn lại 3.770,7 m2 và chi phí tổ chức thực hiện Bồi thường, hỗ trợ, Giải phóng mặt bằng Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thị xã Kỳ Anh hạng mục nạo vét của gói thầu số 14 thi công bến cập tàu, kè, nạo vét, tôn tạo và đường bãi, thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Bến số 3 Cảng Vũng Áng– Hà Tĩnh.

Leave Comments

02393 868709
02393868709