CÔNG TY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Sáng ngày 28/5/2024, Công ty CP cảng Quốc tế Lào – Việt (VLP) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Khách sạn Thiên Ý, Thiên Cầm, Hà Tĩnh

Đại hội đã đánh giá toàn diện những kết quả SXKD năm 2023, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đặc biệt là LNST đạt 167%KH, nộp NSNN đạt 224%KH, thu nhập bq NLĐ đạt 118%KH, chia cổ tức 5,07%. ĐH đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và thời gian tới.

Bám sát nhiệm vụ năm 2024, Công ty không ngừng nâng cao công tác quản trị điều hành, chất lượng lao động, năng suất xếp dỡ hàng hoá, cung cấp dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn trong SXKD, mở rộng thị trường, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, thực hiện tốt chế độ chính sách NLĐ, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua.

Hình ảnh Đại hội đồng cổ đông tổ chức tại KS Thiên Ý – Hà Tĩnh.

Leave Comments

02393 868709
02393868709