DỊCH VỤ LAI DẮT, CỨU HỘ

Công ty CP cảng quốc tế Lào-Việt nhận cung cấp dịch vụ lai dắt tại các khu vực:

1. Khu vực Cảng Vũng Áng;

2. Khu vực Cảng nhiệt điện;

3. Khu vực Cảng Sơn dương.

Leave Comments

02393 868709
02393868709